Przepisy dot. platform pionowych

Przestrzeganie przepisów i norm jest kluczowe dla wszystkich zaangażowanych w projektowanie, produkcję, instalację oraz użytkowanie platform pionowych. Dbałość o zgodność z regulacjami zapewnia bezpieczeństwo użytkowników, minimalizuje ryzyko awarii oraz pozwala producentom i instalatorom na uniknięcie problemów prawnych. Poprawne wdrożenie norm i przepisów wspiera również tworzenie bardziej niezawodnych i wydajnych systemów transportowych dla osób z niepełnosprawnościami.

młotek sędziowski symbolizujący prawo

Normy europejskie

EN 81-41

Norma ta reguluje wymagania bezpieczeństwa oraz aspekty konstrukcyjne platform pionowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wymaga m.in. minimalnej szerokości wejścia wynoszącej 800 mm, zabezpieczeń przed niekontrolowanymi ruchami platformy, systemów alarmowych oraz odpowiednich oznaczeń i instrukcji obsługi.

EN 81-70

Dotyczy dostępności wind dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Reguluje m.in. maksymalną różnicę poziomów podłóg (maks. 20 mm), wymagania dotyczące drzwi automatycznych (szerokość min. 800 mm, maksymalny czas zamykania), oraz wymogi dotyczące paneli sterujących (umiejscowienie na odpowiedniej wysokości, czytelność oznaczeń).

EN 81-20 i EN 81-50

Te normy obejmują ogólne zasady bezpieczeństwa i wymagania projektowe dla dźwigów, w tym platform pionowych. Regulują m.in. wytrzymałość konstrukcyjną, minimalne wymagania dotyczące przestrzeni serwisowej, oraz standardy dotyczące oświetlenia awaryjnego i komunikacji alarmowej.

Certyfikaty zgodności

Certyfikat CE

Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, każda platforma musi posiadać certyfikat CE. Oznaczenie to potwierdza, że produkt przeszedł ocenę zgodności i spełnia wszystkie odpowiednie wymagania UE dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i ochrony konsumentów.

Deklaracja zgodności WE

Dokument ten musi towarzyszyć każdej platformie i potwierdzać zgodność z odpowiednimi dyrektywami i normami. Musi zawierać informacje takie jak nazwa i adres producenta, opis produktu, lista zastosowanych norm i dyrektyw oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania producenta

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE: Nakłada obowiązek projektowania i konstruowania maszyn w taki sposób, aby były bezpieczne dla użytkowników oraz łatwe w obsłudze i konserwacji. W szczególności:

  • Załącznik I do dyrektywy: Wymagania zasadnicze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy maszyn, w tym m.in. stabilności maszyn, ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, elektrycznymi oraz termicznymi, a także dostępność odpowiednich instrukcji obsługi.

Dyrektywa 2014/30/UE (Dyrektywa EMC): Dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, wymagając, aby urządzenia nie powodowały zakłóceń elektromagnetycznych oraz były odporne na takie zakłócenia.

Dyrektywa 2014/35/UE (Dyrektywa LVD): Dotyczy sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia (od 50 do 1000 V prądu przemiennego oraz od 75 do 1500 V prądu stałego). Reguluje wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń.

Prawo Krajowe

Ustawa Prawo Budowlane: Reguluje zasady projektowania, budowy i użytkowania obiektów budowlanych, w tym instalacji wind i platform pionowych. Ważne artykuły:

  • Art. 5: Zasady ogólne dotyczące budowy obiektów, w tym wymogi dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.
  • Art. 62: Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli technicznych budynków, obejmujących również instalacje dźwigowe.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Określa szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji dźwigowych, takie jak minimalne wymiary kabin, maksymalne prędkości, zabezpieczenia przed upadkiem oraz wymagania dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagania Bezpieczeństwa

Zabezpieczenia przed upadkiem: Wymóg stosowania barierek ochronnych, czujników bezpieczeństwa oraz systemów przeciwdziałania upadkom zgodnie z normami EN 81-41 i EN 81-70. Platformy muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia mechaniczne oraz systemy monitorujące ich stan techniczny.

Systemy alarmowe: Platformy muszą być wyposażone w systemy alarmowe, które pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w przypadku awarii. Systemy te muszą być łatwo dostępne i proste w obsłudze, nawet dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Awaryjne zasilanie: Wymóg posiadania systemów awaryjnego zasilania, które zapewniają bezpieczne opuszczenie platformy w razie braku zasilania. Systemy te muszą być regularnie testowane i konserwowane, aby zapewnić ich niezawodność w sytuacjach kryzysowych.

Regularne przeglądy: Zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami EN 81-20 i EN 81-50, platformy muszą przechodzić regularne przeglądy techniczne. Częstotliwość określa producent- np. “Nie rzadziej niż co 30 dni”. Przeglądy te powinny obejmować kontrolę wszystkich systemów bezpieczeństwa, mechanicznych i elektrycznych.

Dokumentacja konserwacji: Każdy przegląd techniczny oraz konserwacja muszą być udokumentowane. Dokumenty te powinny zawierać szczegółowe informacje na temat wykonanych prac, stanu technicznego platformy oraz ewentualnych zaleceń dotyczących napraw lub wymiany części.

Shopping Cart